0

شما با کمتر خرج کردن ثروتمند نمیشید، بلکه…

چگونه ثروتمند شویم:

اما اجازه بدید نکته‌ایی رو بگم که احتمالاً خیلی از شما می‌دونید ولی انجام نمی‌دید تو زندگیتون و به کار نمی‌برید

اگر می‌خواهید واقعاً ثروتمند شوید در کنار تمام روش‌ها و تکنیکهایی که می‌دونید باید این نکته رو همیشه به یاد داشته باشید:

که شما با کمتر هزینه کردن، کتر خرج کردن ثروتمند نمیشید، شما با بیشتر پول درآوردن که ثروتمند میشید، این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق دارن.

شما هم مشارکت کنید ۲ نظر

محل نظرهای ارزشمند کاربران

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
× از من بپرس